اهداف و چشم انداز

از جمله اهداف نشریه گردآوری و ارائه‌ی تجربه سایر کشورها در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... است که برای تصمیمات داخلی مفید واقع می‌شود.